אונדזער פאַרעם איז ענקער פאַרעם

מיר נעמען אױף גרופּעס פון 10 ביז 800 קינדער

װעלט באַרימטע שװאַרצע ערד פעלדער
קאַרטאָפל, װײץ, ספּעלט, גרינע שױט אַרבעס, אא״װ
געאײגנט פאַר קעמפּס, חדרים, און מײדל שולעס
מע גײט נישט אַהײם מיט לײדיגע הענט
Flour, Cookies, Crackers
World Famous Shmura Matzo
previous arrow
next arrow
Slider

About Yiddish Farm

We provide experiential outdoor education to Yiddish speaking children in the greater New York area. Our tours and demonstrations leave impressions that last a lifetime. Children come to the farm to enjoy nature and leave with a deeper understanding and appreciation of farming, the environment, and sustainability. Our fields, where we grow wheat, spelt, squash, potatoes and blueberries, serve as an outdoor classroom for science, botany, conservation and issues surrounding land use. Visit our farm stand below to place an order nursery plants, flour, crackers and cookies.

Visit Our Virtual Farm Stand

ברענגט אײער קעמפ צו דער פאַרם

Yiddish Farm Stand

Yiddish Farm produces flour, cookies, crackers, nursery starts and the only farm-to-seder table matzo on the market! Our grains are grown and stone-milled right here in bucolic Goshen, New York.

Visit Our Virtual Farmstand

New Products Are Here!

Image credit James Estrin, The New York Times

Volunteer Opportunities

Are you excited by the prospect of being able to speak (or learning to speak!) Yiddish in a gorgeous, natural environment? Say no more! Put your Yiddish to good use on the farm! We have multiple opportunities available, be sure to fill out our volunteer form to come lend a helping hand.

Sign Up To Volunteer

Visit Yiddish Farm

Are you a school or individual, and want to see for yourself the amazing work we've done both for the Yiddish-speaking community, as well as our glorious farm? Come visit us for a shabbes or yom tov, or make a day trip for your kinderlach on chol hamoed.

Visit Yiddish Farm
The Yiddish Farm exists thanks to the generous support afforded to us by donors like you and the continued support of The Opaline Fund of the Jewish Community Federation and Endowment Fund.

If you'd like to help out the Yiddish Farm

Donate here